Regulamin naszych usług

Drogi Kupujący zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zaufanie i bezpieczeństwo zakupów dlatego też rzetelnie udostępniamy Ci informacje o nas o warunkach sprzedaży i prowadzonej przez nas działalności Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedającego i Transakcji zawieranych z nami za pośrednictwem platformy handlowej Allegro oraz Twoich uprawnień jako Kupującego Szczegółowe informacje dotyczące danego Towaru oraz Transakcji znajdziesz każdorazowo w jej opisie Pamiętaj że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej Zachęcamy Cię do uważnej lektury i zakupów Dla ułatwienia lektury przyjęliśmy nazewnictwo z Regulaminu Allegro Przykładowo jeżeli poniżej będziemy mówili o Towarze Transakcji Sprzedającym lub Kupującym to ich definicje znajdziesz w Regulaminie Sam Regulamin Allegro dostępny jest w zakładce Regulamin na stronie Allegro Informacje dotyczące ofert W skład umowy sprzedaży Towaru wchodzą tylko czynności opisane w Ofercie w szczególności w razie braku odmiennego zastrzeżenia w skład umowy sprzedaży nie wchodzi wykonanie księgi znaków loga Jesteś obowiązany dostarczyć nam treści które mają pojawić się na wykonywanej przez nas dla Ciebie stornie internetowej Jesteś obowiązany zapewnić że powyższe treści nie naruszą praw własności intelektualnej osób trzecich ani też innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych Informacje dotyczące płatności Informację o dostępnych sposobach płatności dla danej Transakcji znajdziesz w jej opisie w tym w zakładce Płatność W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Twojego Konta Kupującego na Allegro oraz numeru danej Transakcji ułatwi to nam i przyśpieszy księgowanie płatności Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na realizację umowy sprzedaży w przypadku jego pominięcia Termin płatności chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Informacje o dostawie Informację o koszcie sposobie i terminie dostawy dla danej Transakcji znajdziesz w jej opisie w tym w zakładce Dostawa Sposób dostawy Towaru przesyłka elektroniczna e mail Termin dostawy Towaru projektu do Ciebie wynosi maksymalnie 3 dni robocze chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy termin Początek biegu terminu dostawy Towaru liczy się w zależności od tego które zdarzenie nastąpi później od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedającego albo od dnia wypełnienia przez Ciebie formularza informacyjnego który zostanie Ci przesłany przez Sprzedającego w wiadomości potwierdzającej zakup Po przesłaniu projektu masz możliwość zgłoszenia uwag i poprawek które Sprzedający następnie wprowadza aż do uzyskania zadowalającego Ciebie efektu Czas na wprowadzenie wysłanych poprawek jest zależny od ilości przesłanych poprawek Możliwe jest uzgodnienie terminu wprowadzenia konkretnych poprawek pomiędzy stronami po ich przesłaniu Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Ci projektu nie zgłosisz poprawek lub uwag projekt zostaje uznany za wersję końcową i przesyłany jest Tobie w spakowanej wersji W przypadku uzyskania Twojej zgody na uruchomienie strony lub w inny sposób zaakceptowaniu przygotowanej wersji strony usługa wchodząca w skład Towaru jest uważana za wykonaną Późniejsze dodatkowe zmiany będą wyceniane indywidualnie w ramach odrębnej usługi Powyższe nie dotyczy reklamacji Po otrzymaniu przez Ciebie gotowej strony wraz z panelem administratora możesz wprowadzać poprzez panel zmiany na stronie i samodzielnie odpowiadasz za zamieszczone w ten sposób na stornie zmiany i materiały Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Kupujących biorących udział w Transakcjach Sprzedającego jest Sprzedający dokładne dane Sprzedającego podane są w zakładce Informacje o Sprzedającym Dane osobowe Kupujących Sprzedający otrzymuje od Allegropl sp z oo z siedzibą w Poznaniu Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych dalej jako RODO Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów Cel podstawa i okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Kupujących przetwarzane mogą być w następujących celach Przeprowadzenie Transakcji Sprzedającego i realizacja umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji Sprzedającego Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO wykonanie umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy Prowadzenie ksiąg podatkowych KPiR lub rachunkowych Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw z art 86 1 Ordynacji podatkowej tj z dnia 17 stycznia 2017 r DzU z 2017 r poz 201 lub art 74 ust 2 ustawy o rachunkowości tj z dnia 30 stycznia 2018 r DzU z 2018 r poz 395 Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sprzedającemu przechowywanie ksiąg podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej lub rachunkowych 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym którego dane dotyczą Ustalenie dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Sprzedający lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego Podstawę prawną stanowi art 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedającego nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Sprzedającego wynosi sześć lat Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego Podstawę prawną stanowi wówczas art 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO zgoda Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców Dostawcy usług zaopatrujący Sprzedającego w rozwiązania techniczne informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Sprzedającemu prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia zarządzania sprzedażą dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Sprzedającemu jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami Dostawcy usług księgowych prawnych i doradczych zapewniający Sprzedającemu wsparcie księgowe prawne lub doradcze w szczególności biuro księgowe kancelaria prawna lub firma windykacyjna jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami Prawa osoby której dane są przetwarzane Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia swoich danych a jeżeli jej dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie Osoba której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych W celu realizacji uprawnień o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany na wstępie Dobrowolność podania danych osobowych Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Allegro danych osobowych niezbędnych do udziału w Transakcji i zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości udziału w Transakcji lub zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udziału w Transakcji są każdorazowo wskazane na stronie internetowej Allegro Prawo właściwe język Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

informacje dotyczące reklamacji:

Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas towary. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas Towaru oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi. Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Towar została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady Towaru z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku o numerze 141, poz. 1176 ze zm.). Mamy obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Reklamację możesz złożyć na przykład: pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice. W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Reklamacji nie podlegają strony internetowe przeniesione na serwer Kupującego niebędącego konsumentem. Termin dostarczenia Towaru wskazany może ulec wydłużeniu w przypadku awarii lub innych okoliczności utrudniających Sprzedającemu dostarczenie projektu w terminie. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej lub należnej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem – link porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: link 

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możliwe koszty odstąpienia od umowy W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy